کارآفرینی و اشتغال مولد (EGO) - فرایند پذیرش مقالات